پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اعضای هیئت مدیره دور ششم
اعضای هیئت مدیره دور ششم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/12 | 
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی
ریاست 
  
                          
دکتر محمد حسین شریف زادگان
نایب رئیس 
دکتر شهرام توفیقی
دبیر
دکتر مسعود پزشکیان 
دکتر ایرج حریرچی
دکتر حسین راغفر
دکتر حمید رضا صفی خانی
دکتر سکینه اشرفی
دکتر سیدرضا مجد زاده
دکتر عباص عصاری آرانی
مهندس فرامرز اختراعی
دکتر محمد باقر هوشنگی
بارزس
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.153.178.fa
برگشت به اصل مطلب