پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- فارسی
پاسخ نظردهندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای دریافت کتاب توجمه شده توسط دکتر محمود نکوئی مقدم و همکاران به دبیرخانه تحقیقات کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجعه فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.120.108.fa
برگشت به اصل مطلب