پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
تعارض منافع، یکی از بزرگترین مشکلات و آسیب های حوزه دارو است

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/13 | 

کتر محمدرضا واعظ مهدوی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «ارز ترجیحی در بازار دارو» گفت: سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری های دولت باید به نفع اکثریت جامعه و در جهت منافع قشر آسیب پذیر باشد.
 مصاحبه کامل را در در اینجا مشاهده نمایید. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.216.fa
برگشت به اصل مطلب