پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
پدیده تورم مغایر پیمان نهادی بین مردم و حکومت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/8 | 
💵 نوشته زیر علل بروز تورم، بعنوان حساس ترین پدیده اقتصادی، براساس " نظریه مقداری پول" وبعضی از ناسازگاری های آن در اقتصاد ایران را بیان می کند. 

✅ تورم رامالیاتی تفسیر می کند که کم درآمد ها به ثروتمندان ودولت می پردازند، ودر اثرتورم وکاهش ارزش پول، میثاق بین دولت ومردم برای تبادل کالا وخدمات نقض می شود، موجب کاهش اعتماد مردم وافزایش شکاف دولت - ملت می شود.

📝 برای آگاهی ازمشروح تحلیل فوق می توانید متن زیر را مطالعه فرمایید. لطفا بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. 

پدیده تورم مغایر پیمان نهادی بین مردم و حکومت 

نویسنده: دکتر محمد حسین شریف زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.205.fa
برگشت به اصل مطلب