پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
دکتر طریقت منفرد؛ آزاد سازی نرخ ارز دارو در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
دکتر طریقت منفرد ضمن تأیید و تأکید مجدد بیانیه منتشر شده پویش حمایت از داروی ملی و انجمن علمی اقتصاد سلامت مبتنی بر ضرورت حفظ نرخ ارز حمایتی برای دارو در رابطه با خبر منتشر شده از ایشان مبنی بر تکذیب این امضاء گفت: 
علیرغم اینکه بنده خودم مبدع یکسان سازی نرخ ارز دارو با ارز آزاد بودم اما شرایط امروز با شرایط آن هنگام از دو ناحیه متفاوت است. اول اینکه در آن روز ما قبلاً یارانه حمایتی را به بیمه ها منتقل کردیم تا بار گران شدن دارو را مردم تحمل نکنند ولی امروز بیمه ها چنان دچار بحران مالی هستند که از عهده وظائف جاریشان هم بر نمی آیند و وای به حال اینکه هزینه های هنگفت ناشی از این آزاد سازی هم بگردنشان بیافتد. 
و دوم اینکه در آن روز حاشیه اختلاف نرخ ارز ۱۵٪؜ بیشتر نبود و می توانستیم این تفاوت را برای مردم از ناحیه بیمه ها جبران کنیم ولی امروز این تفاوت به بیش از ۷۰۰٪؜ رسیده و هیچ ساز و کار عملی برای انتقال این حاشیه بسیار بزرگ به  بیمه ها وجود ندارد  و بطور یقین خسارت ناشی از این افزایش قیمت را مردم باید تحمل کنند. 
اینکه برخی تاجران دارو از آزاد شدن نرخ ارز به نفع کاهش تولیدات داخلی و افزایش فرصت واردات خود، حمایت کنند به هیچ عنوان با منافع مردم و کشور سازگار نیست.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.202.fa
برگشت به اصل مطلب