پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- کارگاه های آموزشی
خلاصه مطالب دوره آموزشی DEA

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.70.40.fa
برگشت به اصل مطلب