پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اعضای هیئت مدیره دور چهارم
هیئت مدیره دوره چهارم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

رئیس

رزومه کاری

AWT IMAGE

دکتر شهرام توفیقی

دبیر

رزومه کاری

دکتر محمد جهانگیری

خزانه دار

رزومه کاری

AWT IMAGE

دکتر حسین راغفر

عضو هیئت مدیره

رزومه کاری

AWT IMAGE

دکتر مسعود ابوالحلاج

عضو هیئت مدیره

رزومه کاری

AWT IMAGE

دکتر مسعود فردوسی

عضو هیئت مدیره

رزومه کاری

AWT IMAGE

مهدی نصرتی

عضو هیئت مدیره

رزومه کاری

مریم رمضانیان

بازرس

رزومه کاری

دکتر کامران حاجی نبی

عضو علی البدل

رزومه کاری

دکتر محمد حسن احمدپور

عضو علی البدل

رزومه کاری

علی فرزانه

بازرس علی البدل

رزومه کاری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.134.104.fa
برگشت به اصل مطلب