پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- سمینارها و کنفرانس ها
کنفرانس های سال 1390

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت بهین پویان هوتن برگزار می کند:

AWT IMAGE

سلسله کنفرانس های مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی

دومین کنفرانس: اقتصاد و مدیریت انرژی در مراکز تشخیصی و درمانی

پوستر
AWT IMAGE

سلسله کنفرانس های اقتصاد دارو و درمان

نخستین کنفرانس: تجربیات کشوری در مطالعات اقتصادی دارو و درمان

پوستر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.128.107.fa
برگشت به اصل مطلب