پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اعضای هیئت مدیره دور پنجم
اعضای هیئت مدیره پنجم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رییس انجمن
AWT IMAGE دکتر حمیدرضا صفی‌خانی دبیر انجمن
AWT IMAGE دکتر محمدحسین شریف‌زادگان عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر ایرج حریرچی عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر مسعود پزشکیان عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر شهرام توفیقی عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر ابوالقاسم پوررضا عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر محمد حسن احمدپور عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر حسین راغفر عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر محمد جهانگیری عضو هیئت مدیره
AWT IMAGE دکتر کامران حاجی نبی بازرس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.123.120.fa
برگشت به اصل مطلب