پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- پایان نامه
چکیده پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  1. پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم کشتکار با عنوان"بررسی اقتصادی سیستم ارائه خدمات درمانی" در سال 1373
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید وند رجب پور با عنوان"  قیمت تمام شده خدمات نگهداری سالمندان در آسایشگاه های آذربایجان شرقی" در سال 1376
  3. پایان نامه دکتری خانم آبنوس مختاری با عنوان " بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های آموزشی عمومی و بیمارستان های بخش خصوصی شهر کرمان" در سال 1378
  4. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن بارونی با عنوان" بررسی تطبیقی  شیوه های تامین منابع مالی بیمه درمان در کشورهای منتخب و ارائه الگو مناسب برای ایران"در سال 1383
  5. بررسی رابطه فرهنگ سازمان و بهره وری مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.119.68.fa
برگشت به اصل مطلب