پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- مباحث روز اقتصاد سلامت
نظام سلامت امریکا پیش به سوی توسعه یافتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آیا اصلاحات رییس جمهور جدید امریکا در بهداشت و درمان به معنای پایان اندیشه لیبرالیسم در این حوزه است؟

دکنر محمدرضا واعظ مهدوی

برای دریافت فایل PDF کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.113.52.fa
برگشت به اصل مطلب