پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
حق عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مبلغ حق عضویت برای افراد:

دانشجو50000 ریال

غیر دانشجو 100000ریال

اشخاص حقوقی500000ریال

تعیین گردید. خواهشمند است مبلغ فوق الذکر را به شماره حساب جاری 57478387 مستقل وزارت کار کد 104 به نام انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران واریز نمایید و اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن به نشانی iran.hea@gmail.com ارسال فرمایید.

لطفا در قسمت عنوان ایمیل"فیش واریزی جهت حق عضویت" را ذکر بفرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.59.fa
برگشت به اصل مطلب