پایگاه درحال تغییرات است.

انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران- اخبار پایگاه
برگزاری هشتمین جلسه از سلسله جلسات انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۲ | 

هشتمین جلسه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در روز سه شنبه مورخ خردادماه ۱۳۹۵  از ساعت ۱۸ الی ۲۰:۳۰ در محل مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران و معاونت علمی فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  جناب آقای دکتر حریرچی، قائم مقام و معاون کل محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر اکبریان، مدیر کل محترم پژوهش و آموزش سازمان تامین اجتماعی کشور، جناب آقای دکتر غفاری، رئیس محترم موسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی کشور،  سرکار خانم دکتر زمانی، مدیر کل محترم سلامت شهرداری تهران، جناب آقای دکتر  رضازاده، معاون محترم سازمان بهزیستی کشور و رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر زاهدیان، مدیر محترم طرح های آماری مرکز آمار ایران، جناب آقای دکتر راغفر، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه الزهرا، جناب آقای دکتر حاجی نبی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، جناب آقای دکتر طالیبان، مشاور محترم معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جناب آقای زحمتکش، رئیس محترم مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور، جناب آقای دکتر باقری جامعه و سرکار خانم دکتر میرباقری حضور داشته اند. 

در این جلسه ابتدا موضوع پیش از دستور جلسه، تعرفه های پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه دکتر راغفر در مورد شاخص های عدالت در سلامت مطالبی را ارائه نموده است. ایشان موضوعاتی نظیر هزینه های اسف بار، مشارکت مالی در نظام سلامت، عدالت در سلامت را به بحث گذاشته و سایر اعضا به مشارکت در بحث پرداختند. در ادامه اعضا به بررسی موضوعات قابل بررسی و طرح در جلسات انجمن هم اندیشی نمودند و مقرر گردید در جلسه بعد با توجه به موضوعات طرح تحول سلامت، بررسی اقتصادی ساخت بیمارستان، اقتصاد پیشگیری و تعرفه های پزشکی یکی از موضوعات ارائه شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
http://irhea.ir/find.php?item=1.112.137.fa
برگشت به اصل مطلب